Oficiální fanshop MFK Karviná

Fanshop nabídka
 
Nejnovější zboží
 
Nejprodávanejsi zboží
 
Fanshop info
 
 

Registrace

Registrační formulářHvězdičkou (*) označené položky jsou povinné.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2014

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný společností MFK Karviná a.s. Blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. 

Identifikace provozovatele:

MFK Karviná a.s.,

Sportovní 898/4,

Karviná, Nové Město 735 06

(dále jen „Prodávající)

1.   Všeobecná ustanovení

Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která ve smlouvě jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.

Kupní smlouvou se rozumí smlouva, na jejímž základě prodávající převádí vlastnictví zboží Kupujícímu nebo se zavazuje k převedení tohoto vlastnictví a Kupující hradí cenu tohoto zboží nebo se zavazuje k její úhradě.

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Cena dodávky je zachycena v rámci popisu každého jednotlivého zboží, přičemž uvedená cena v sobě nezahrnuje náklady na dodání zboží.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2.   Objednávka

Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu Kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami (včetně reklamačního řádu), údaji a souhlasy v nich uvedenými a závaznost objednávky. O přijetí objednávky je Kupující informován potvrzovacím e-mailem, který je zaslán na e-mail Kupujícího uvedený v objednávce. Pokud potvrzovací e-mail s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kontakty naleznete na stránkách e-shopu.

Pokud objednané zboží nebude skladem, nebo nebude možné dodržet uvedený dodací termín, bude o této skutečnosti Kupující neprodleně informován prostřednictvím elektronické pošty.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky (nebo části objednávky) nebo okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy výslovně se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském a anglickém jazyce.

3.   Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky. Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu je závazná.

Zrušení objednávky Prodávajícím

Prodávající si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku (či její část):

 1. Objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení
 2. Výrobce zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh.
 3. Zásadně se změnila cena zboží v objednávce.

O zrušení objednávky bude Prodávající Kupujícího do čtyř pracovních dnů informovat formou emailu. V případě, že bylo zboží uhrazeno předem, například převodem nebo platební kartou, bude celková zaplacená částka vrácena na bankovní účet Kupujícího do 5ti pracovních dnů od zrušení objednávky.

Částečné zrušení objednávky

V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží Prodávající zašle zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen na bankovní účet Kupujícího do 5ti pracovních dnů od odeslání zboží.

Zrušení objednávky Kupujícím

Kupující může objednávku zrušit ještě před její expedicí, a to buď e-mailem anebo telefonicky.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy si sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

 Lhůta podle předchozí věty běží,  jde- li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,         ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva odstoupení od smlouvy zašle Kupující Prodávajícímu spolu s vráceným zboží prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to podle kontaktních údajů uvedených na e-shopu, formou vyplnění formuláře uvedeného na internetových stánkách (Odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí).

Po obdržení oznámení či formuláře pro odstoupení od smlouvy zašle Prodávající Kupujícímu v textové podobě bez zbytečného odkladu potvrzení o jeho přijetí.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá  Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • musí byt v původním nepoškozeném obalu,
 • nesmí být použité,
 • musí být nepoškozené,
 • musí být kompletní (včetně krabiček, stojánků, manuálů, certifikátu apod.),
 • s dokladem o koupi (faktura, prodejka, dodací list).

Kupující je povinen zasílat zboží Prodávajícímu doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, Prodávající si vyhrazuje právo takovou zásilku nepřevzít.

Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené Prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek Prodávající vrátí Kupujícímu všechny platby, které od kupující obdržel (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávající nabízený). Pro vrácení plateb bude použit platební prostředek uvedený v Prohlášení o odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí vráceného zboží, nikoliv však dříve než Kupující zboží Prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. 

4.   Doručení zboží, přepravné a platební podmínky

Doručení zboží

Ceník přepravních nákladů, včetně balného a poštovného:

 • Česká Pošta dobírka - 130,-Kč
 • Osobní převzetí - zdarma.
 • Pokud náklady na dodání nelze stanovit předem, prodávající si v souladu s § 1811 odst. 2. písm. e) ObčZ. vymezuje právo na jejich dodatečné účtování.

Platební podmínky

Způsoby plateb:

 • platba v hotovosti při převzetí zboží na dobírku prostřednictvím PPL. Platí pouze pro ČR,
 • platba převodem na bankovní účet před odesláním zboží. Faktura k proplacení bude zaslána na kontaktní email po uzavření objednávky.

Doručování mimo území ČR

Pro zaslání zboží mimo území ČR akceptujeme pouze platbu převodem na bankovní účet. Způsob dodání zboží určuje Prodávající. Cena přepravného se řídí podle platného ceníku přepravce.

5.   Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových e-shopech provozovaných Prodávajícím. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Orgány státního dozoru popř. dohledu, které jsou pověřeny vyřizováním stížností spotřebitelů jsou: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2 a místně příslušné živnostenské úřady - pro sídlo dodavatele je příslušný Živnostenský úřad Pardubice.

Kupující odesláním objednávky souhlasí ve smyslu zákona č.   101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním a správou všech osobních údajů zadaných a poskytnutých při objednávce v e-shopu, a to na dobu 5 let za účelem vedení evidence Prodávajícího a šíření obchodních sdělení a nabídek Prodávajícího.

Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží, koupeného v internetovém obchodě provozovaném společností MFK OKD Karviná, a.s. 

Reklamace zboží v záruční době se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem o ochraně spotřebitele                 č. 634/1992 Sb. a je nedílnou součástí obchodních podmínek platných od 1. 1. 2014.

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal,

 1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na Zboží po dobu 24 měsíců (není-li dále uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí u příslušné části, dojde-li k její výměně. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Právo z vad

Provozovatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Má-li věc vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u provozovatele a kupující je povinen vadné zboží provozovateli dodat na provozovnu, kde vadný výrobek zakoupil, popřípadě na adresu jeho sídla, aby mohla být vada posouzena.

Oprávněnost reklamace bude posouzena výrobcem, v některých případech dovozcem zboží, který následně vydá své písemné stanovisko. Kupující je povinen informovat se u provozovatele o výsledku reklamace do 30 dnů od odeslání reklamace a zboží provozovateli.

Oprávněná reklamace bude řešena zasláním opraveného zboží, výměnou za nový kus, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, nebo vrácením kupní ceny kupujícímu.

Nárok na reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 • Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

Jak postupovat při reklamaci

V případě, že kupující obdrží vadné, nefunkční či poškozené zboží, oznámí zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu v místě, kde vadný výrobek zakoupil nebo na adrese sídla provozovatele, nejpozději však do 10ti pracovních dnů po zjištění vady. Zboží zašle nebo předá kompletní tak, jak jej převzal.

V případě poškozením zboží při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku i jeho obalu během přepravy.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

K reklamovanému zboží přiložte průvodní dopis s popisem závady, záruční list a kopii daňového dokladu nebo faktury. Zboží je třeba zaslat kompletní, reklamace pouze poškozené části není možná.

Pro případ nutnosti vrácení peněz, uveďte prosím v průvodním dopisu číslo bankovního účtu. V případě, že zákazník nemá bankovní účet, budou mu peníze odeslány složenkou.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Zboží k posouzení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení. 

Uživatel souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze provozovatele a se zpracováním svých osobních údajů (zejména kontaktních údajů), které správci poskytl či poskytne, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce a že souhlasí s informováním o výrobcích, produktech, službách a dalších akcích provozovatele. Podrobné znění textu o ochraně osobních údajů

 
 
 kontakt: MFK Karviná a.s., Sportovní 898/4, Karviná 73506   email: fanshop@mfkkarvina.cz